A projekt megnevezése:

BEL- ÉS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZER FELÚJÍTÁSA, KIALAKÍTÁSA BEKECS KÖZSÉGBEN

Támogatás összege: 160.000.000 Ft

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00035

Kedvezményezett: Bekecs Község Önkormányzata

Támogatás mértéke: 100%

A projekt kezdete: 2017. 08. 01.

A projekt befejezése: 2019. 09. 30.

A Felhívás Területspecifikus mellékletének 1.2. pontjában szereplő elkülönített fejlesztési célok/forrásfelhasználási keretek közül a kérelem a Bel- és csapadékvíz védelmi beruházások számára elkülönített indikatív keretösszegre irányul. A projektnek nincs előre látható klímakockázata. A fejlesztés ipari parkot, ipari területeket nem érint. Bekecs jellegzetesen Szerencs környéki település, amelyet nagymértékben sújt a környező dombokról lefolyó csapadékvíz. A meglévő vízelvezető művek állapota leromlott, azok egy része feliszapolódott, növényzettel benőtt, a beépített átvezető műtárgyak egy részének vízátvezető képessége nem megfelelő, és helyenként magassági elhelyezésük sem jó. Polgármesteri fogadóórákon, lakossági fórumokon folyamatosan napirenden vannak a csapadékvíz okozta károkról szóló lakossági panaszok. Az árkok rendezetlensége miatt a csapadék időszakokban az udvarokon és ingatlanok előtt sok helyen áll a víz. A tervezett fejlesztés megvalósítása tehát minden szempontból – gazdasági-, környezeti és lakossági – egyaránt indokolt.

A tervezett beavatkozás megvalósítása – azon túl, hogy jelentősen emeli a vízrendezettségi állapotot és ezzel a biztonságot – külön költség nélkül segíti az egészséges és pihenésre egyébként is alkalmas környezet fejlesztését. Bekecs rendezési terve tartalmazza, hogy a belterületi csapadékvíz elvezetést meg kell oldani. A belvíz a környezeti problémák közül a legsúlyosabb a településen és óriási az igény mind a helyi lakosok, mind a nagyszámú hétvégi háztulajdonosok részéről ennek megoldására. A megvalósítás indokoltságát támasztja alá az elmúlt évek elöntései miatt jelentkező károk nagysága mellett az a mindenkori fenyegetettség, ami azok bármikor történő újra előfordulását eredményezheti. A beruházással érinteni kívánt terület a település egyedi sajátosságaiból következően egy lejtős rész, amely fölött a Nagy-hegy domboldala található. Az intenzív szőlőművelés, a gépi kezelés, valamint a talajmegtartó és vízmegtartó létesítmények jelentős mértékű hiánya miatt a lehulló csapadék szinte akadálytalanul zúdul le a közlétesítményekre, utakra, lakóingatlanokra és községünk egyetlen műemléktemplomára. A legenyhébb káresemény a hordalék elterülése közterületen és kertekben. Nagyobb eső esetén már kisebb sárlavinák is elindulnak, amely megrongálják a lakóingatlanokat. A károk rendbetételében eddig a lakosság azon része, aki rendelkezett biztosítással, ezt az utat vette igénybe, ugyanakkor a területen élők szociális helyzetéből fakadóan ezzel a lehetőséggel kevesen tudtak élni és nem is minden esetben. Egy rendkívüli nagy eső miatt komoly földtömeget mosott le az eső a faluban. A kárelhárítás okán a lakosok kérésére az Önkormányzat folyamatosan segítséget nyújt, leginkább munkaerőben és megfelelő helyreállító eszközök rendelkezésre bocsájtásában. Határozat hozatala eddig nem volt szükséges, de az esetlegesen emelkedő esőmennyiség miatt hamarosan szükségessé válhat.

A csapadékvíz gazdálkodás elősegítésére az adott területen egy bekötés nélküli, rövid, nem teljes mértékben megfelelő, szikkasztásra alkalmas földárok áll rendelkezésre. Az önkormányzat által kiépített csatornarendszer a sík felé, a helyi patak medrébe tereli a vizet, amelyet sokan a kertjükben található mezőgazdasági kultúra, elsősorban zöldségek locsolására használnak fel.

A gyors lefolyású utcaszakaszokon igyekeznek megfogni az esővizet házilag készített tározókkal, hordókkal, de ez csak nagyon kis mennyiséget foglal magába. Ugyanakkor egyre kevesebben művelik a kertjeiket, így csökken a csapadék és helyi fakadó vizek felhasználásának mértéke. A lakosság az esetleges káresemények elhárításban felkészült, a csatornák és az elvezető árkok túlterheltségéből származó problémákat, nagy hozamú vízfolyásokat, ideiglenes akadályokkal igyekeznek elterelni a lakóingatlanoktól.

A beruházás a Helyi Esélyegyenlőségi Program figyelembevételével került megtervezésre. A közvetlen és konkrét fejlesztési célokon keresztül biztosítható – az Önkormányzat azon meggyőződése -, hogy a környezet állapotának minőségi javulása, a település környezetmi-nőségének jobbá tételének záloga a tiszta környezet megteremtése, mely pozitívan hat a lakosság közérzetére, egészségi állapotára, életminőségére. A község esztétikai értékének javítása, növelése által elérhető a lakosság lakóhelye értékei iránti felelősségérzetének fejlesztése, ezáltal a társadalmi kohézió szorosabbá válása. Ez utóbbi magában hordozza az esélyegyenlőség feltételeinek teljesülését is.

Megvalósítási helyszínek:

3903 Bekecs, hrsz 03/3

3903 Bekecs, hrsz 03/24

3903 Bekecs, hrsz 476

3903 Bekecs, hrsz 487/3

3903 Bekecs, Igazság u.

3903 Bekecs, hrsz 458

3903 Bekecs, hrsz 455

3903 Bekecs, hrsz 500

3903 Bekecs, Honvéd u.

3903 Bekecs, hrsz 034/4

3903 Bekecs, hrsz 033/1