TÁJÉKOZTATÓ

a szociális célú tűzifa juttatásról

Bekecs Község Önkormányzata térítésmentesen szociális tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek,

  • aki Bekecs községben bejelentett lakóhelyén, tartózkodási helyén életvitelszerűen él,
  • ez irányú kérelmét az Önkormányzati Hivatalba benyújtotta,
  • akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 114.000,- Ft-ot, egyedül élő esetén 142.500,- Ft-ot, és
  • fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

Jogosultság szempontjából előnyt élveznek azok a szociálisan rászorult személyek akik,

  • aktív korúak ellátásában,
  • időskorúak járadékában,
  • települési támogatásban különösen települési lakásfenntartási támogatásban részesülnek, valamint
  • az a család, amely a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelnek.

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.

A kérelem formanyomtatványa letölthető a honlapról (www.bekecs.hu) vagy beszerezhető az Önkormányzati Hivatalban (3903. Bekecs, Honvéd utca 54.)

A kérelem benyújtására 2020. november 30. napjáig van lehetőség.

A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított kiegészítő támogatás. A forrás kimerülését követően – illetve a határidő letelte után – benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek.

Letölthető kérelem