F E L H Í V Á S

 

Saját tulajdonú ingatlanok előtt található közterületi rész ápolási munkáinak elvégzésére 

 

Tisztelt Ingatlantulajdonos! 

 

A törvényi előírásoknak megfelelően Bekecs Község Önkormányzata a település közigazgatási területén folyamatosan végezteti a zöldterületek és zöldfelületek kezelését, tisztántartását (kaszálás, gyomtalanítás, parlagfű mentesítés, virágosítás stb.).

 

Az elmúlt időszakban bejelentések érkeztek az önkormányzati hivatalhoz arra vonatkozóan, hogy az ingatlanokról kinyúló növények ágai akadályozzák a gyalogos és gépjármű közlekedést, továbbá az ingatlanok előtti közterületen (pl. árokban) a le nem nyírt fű, az el nem távolított szemét, hordalék akadályozza a csapadékvíz elfolyását, ezek összességében balesetveszélyt is magukban hordoznak.

 

Ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy:

 

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986 (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6.§-a alapján:

 

„Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni

 1. a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);
 2. b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
 3. c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.”

 

Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(VII.14.) rendeleteszabályozza a közösségi együttélés alapvető szabályait, megszegésének jogkövetkezményeit.

 

 

Kérjük Önöket, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően ingatlanuk, illetve az ingatlanuk előtti közterületi szakasz tisztántartását, kaszálását, gallyazását és sövénynyírását szükség szerint, a növényzet állapotának megfelelően folyamatosan végezzék el, az ingatlan előtti árokból a lekaszált növényzetet, hordalékottávolítsák el.

 

 

 

Bekecs, 2020. augusztus 31.

                                                                           

 

                                                            Tisztelettel:

 

Barta Csilla sk.

jegyző

 

Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015(VII.14.) rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 1. Általános szabályok

 

 1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely Bekecs község közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti.

(2) E rendelet alkalmazásában:

 1. a) az ingatlan használója: az ingatlan tulajdonosa valamint az ingatlant egyéb jogcímen használó személy vagy szervezet,
 2. b) a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás: az a magatartás, amely bűncselekménynek vagy szabálysértésnek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes és azt e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásként határoz meg.
 3. c) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontja szerinti terület.
 4. § (1) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartáselkövetőjével szemben ötezer forinttól kettőszázezer forintig terjedőközigazgatási bírságszabható ki.

(2) Közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és az elkövető személyi körülményire is figyelemmel a figyelmeztetéstől kellő visszatartó hatás várható.

 

 1. A köztisztaság rendje elleni cselekmények

 

 1. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki:

a)[1]

 1. b) [2]

c)[3]

d)[4] az ingatlanról közterületre kihajló növények (fák, bokrok) metszéséről nem gondoskodik.

e)[5]

 1. f) [6]
 2. g) [7]
 3. h) [8]

 

 1. A levegő tisztaság elleni cselekmények

 

 1. § [9]

 

 1. A közterületek rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos cselekmények

 

 1. § [10]
 2. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el aki:
 3. a) [11]
 4. b) a közterületi játszótéren 14 éven aluli gyermekek számára elhelyezett játszótéri eszközöket rendeltetésellenes módon igénybe vesz.
 5. c) [12]
 6. d) aki a községi sportpálya területére gépjárművel, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral behajt.
 7. e) aki közterületen építési anyagot engedély nélkül tárol.

 

 1. Az önkormányzat tulajdonába lévő köztemető rendje elleni cselekmények

 

 1. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el aki:
 2. a) A temető területén rádiót – a szertartásokhoz-, megemlékezésekhez kötődő zeneszolgáltatás kivételével – zenét hallgat.
 3. b) A temetők területére állatokat bevisz, vagy beenged– a vakvezető kutyák kivételével – .
 4. c) A temetőbe gépjárművel, segédmotoros kerékpárral behajt és ott közlekedik – kivéve  a mozgásukban korlátozott idős, vagy beteg személyekre, továbbá a temetkezési szolgáltatást és engedélyezett munkálatokat végzőkre a tevékenységükhöz kapcsolódóan.
 5. d) [13]
 6. e) A temetőben lévő vízvételi helyet a temetőben található növényzet locsolásán túl más célra igénybe veszi.
 7. f) [14]
 8. g)  [15]
 9. h) [16]
 10. i) Az elbontott sírkő ártalmatlanításáról és elszállításáról nem gondoskodik, illetve azt a kihelyezett hulladékgyűjtőbe helyezi el.

 

 1. Eljárási rendelkezések

 

 1. § Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során a közigazgatási hatsági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit a 9. § – 11. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
 2. § (1)[17]Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel rendelkezik és annak megfizetését vállalja.

(2) [18]

(3) Abba az eseten, ha a fiatalkorúval szemben az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel közigazgatási bírságot kiszabni nem lehet, vele szemben a 2. § (2) bekezdésben meghatározott figyelmeztetést kell alkalmazni.

(4) Ha a fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság szabható ki, az eljárás lefolytatása során az alábbi feltételeknek együttesen kell fennállniuk:

 1. a) a fiatalkorú meghallgatásától nem lehet eltekinteni és
 2. b) a fiatalkorú törvényes képviselője jelenlétében kell meghallgatni.
 3. § (1) Az 5. §-ban meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás gépjárművel történő elkövetése esetén a felelősség a gépjármű üzembentartóját terheli.

(2) Az üzembentartó mentesül a közigazgatási bírság megfizetése alól, ha

 1. a) a gépjármű a szabályszegés időpontját megelőzően jogellenesen került ki a birtokából és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben a szabályszegésre vonatkozó eljárást megelőzően kezdeményezte e tárgyban a megfelelő hatóság eljárását,
 2. b) a gépjárművet más személy használatába adta és ezt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt adatokkal (gépjármű rendszáma, üzembentartó és használatba vevő neve, születési ideje, helye, lakcíme, nem természetes személy esetében megnevezése, székhelye, cégjegyzék száma) bizonyítja vagy – azon gépjárművek esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt – olyan menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja, amelyek a fent meghatározott adatokat tartalmazzák. E pont fennállása esetén a közigazgatási bírságot a használatba vevő személlyel szemben kell kiszabni.
 3. § (1) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásban – átruházott hatáskörben – a  jegyző jár el.

(2) A rendeletben foglaltak betartását a Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal erre feljogosított ügyintézője ellenőrzi.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatti eljárás hivatalból, továbbá bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indítható. A bejelentést szóban vagy írásban bárki megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(4) A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell  a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást megvalósító személy ismert személyi adatait, a magatartásnak, az elkövetés helyének és idejének, továbbá a körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével és csatolásával.

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével szemben a közigazgatási hatósági eljárás a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás hivatalból vagy bejelentés alapján törtnő észlelésétől számított 30 napon belül indítható meg. Ezt követően a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetése miatt eljárás nem indítható.

(6) A közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell az önkormányzat 55800044-11015417 számú bírság számlájára befizetni.

(7) A bírság mértékének meghatározása az eset összes körülményeinek figyelembe vételével történik.

 

 1. Záró rendelkezések

 

 1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

Dr. Bodnár László                                                                            Bodnár Jánosné

polgármester                                                                                       jegyző

 

[1]

Hatályon kívül helyezte a 6/2016 (VI.1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2016.VI.2.-től

[2]

Hatályon kívül helyezte a 6/2016 (VI.1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2016. VI.2.-től

[3]

Hatályon kívül helyezte a 6/2016 (VI.1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2016. VI.2.-től

[4]

A rendelet szövegét a 6/2016 (VI.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016.VI.2.-től

[5]

Hatályon kívül helyezte a 6/2016 (VI.1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2016. VI.2.-től

[6]

Hatályon kívül helyezte a 6/2016 (VI.1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2016. VI.2.-től

[7]

Hatályon kívül helyezte a 6/2016 (VI.1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2016. VI.2.-től

[8]

Hatályon kívül helyezte a 6/2016 (VI.1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2016. VI.2.-től

[9]

Hatályon kívül helyezte a 6/2016 (VI.1.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatálytalan: 2016. VI.2.-től

[10]

Hatályon kívül helyezte a 6/2016 (VI.1.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatálytalan: 2016. VI.2.-től

[11]

Hatályon kívül helyezte a 6/2016 (VI.1.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatálytalan: 2016. VI.2.-től

[12]

Hatályon kívül helyezte a 6/2016 (VI.1.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatálytalan: 2016. VI.2.-től

[13]

Hatályon kívül helyezte a 6/2016 (VI.1.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekewzdése. Hatálytalan: 2016. VI.2.-től

[14]

Hatályon kívül helyezte a 6/2016 (VI.1.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése. Hatálytalan: 2016. VI.2.-től

[15]

Hatályon kívül helyezte a 6/2016 (VI.1.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése. Hatálytalan: 2016. VI.2.-től

[16]

Hatályon kívül helyezte a 6/2016 (VI.1.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése. Hatálytalan: 2016. VI.2.-től

[17]

A rendelet szövegét a 6/2016 (VI.1.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2016. VI.2.-től

[18]

Hatályon kívül helyezte a 6/2016 (VI.1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése. Hatálytalan: 2016. VI.2.-től